Ochrana údajov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Spoločnosť Queensway Restaurants GmbH (ďalej len „KFC“, „my“ alebo „nás“) prevádzkuje webovú stránku https://www.kfcslovakia.sk/ (ďalej len „webová stránka“).
KFC je v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) prevádzkovateľom webovej stránky a aplikácie (ďalej spoločne len ako „webové stránky“). Zodpovedné zaobchádzanie s osobnými údajmi má pre nás vysokú prioritu. Je pre nás veľmi dôležité, aby ste sa pri návšteve našich webových stránok cítili bezpečne. Vaše údaje spracúvame výlučne na základe zákonných a zmluvných ustanovení a v súlade s GDPR a rakúskym zákonom o ochrane údajov v platnom znení. Toto vyhlásenie o ochrane údajov si pozorne prečítajte.Neprebieha žiadne automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Ak budeme vaše osobné údaje spracúvať na iný účel, ako na ktorý sme tieto údaje zhromaždili, budeme vás o tom informovať. Všetky informácie v mužskom rode uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov a na webových stránkach platia rovnako aj pre ženský rod a naopak.

NÁZOV A ADRESA PREVÁDZKOVATEĽA
Prevádzkovateľom v zmysle GDPR, ďalších právnych predpisov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a ďalších ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je:
Queensway Restaurants Slovakia, s.r.o.
EUROVEA Central 1, Pribinova 4, Bratislava 811 09
office@qweurope.com
Ak máte otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania s tým súvisiacich práv, obráťte sa na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov: office@qweurope.com

ZBER VŠEOBECNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ
Pri každom prístupe dotknutej osoby alebo automatizovaného systému na webové stránky KFC dochádza k zberu viacerých všeobecných údajov. Tieto všeobecné údaje a informácie sa uchovávajú v súboroch denníka servera. Môžu sa zbierať tieto údaje: (a) použité typy a verzie prehliadača, (b) operačný systém používaný prístupovým systémom, (c) webová stránka, z ktorej sa prístupový systém dostane na našu webovú stránku (odkazujúci web), (d) odstránky navštívené prístupovým systémom v rámci našich webových stránok, (e) dátum a čas prístupu na webové stránky, (f) adresa webového protokolu (IP adresa), (g) poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a (h) ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše IT systémy. KFC pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú potrebné skôr na (1) správne sprístupnenie obsahu našich webových stránok, (2) optimalizáciu obsahu našich webových stránok a reklamy, (3) zabezpečenie dlhodobej funkčnosti našich IT systémov a technológií našich webových stránok a (4) poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní potrebných v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne zhromažďované údaje a informácie preto KFC® vyhodnocuje na štatistické účely a tiež na zvýšenie ochrany a bezpečnosti údajov v našej spoločnosti, aby sa v konečnom dôsledku zaistila optimálna úroveň ochrany nami spracúvaných osobných údajov. Aby ste mohli využívať niektoré zo služieb na našich webových stránkach, musíte nám prostredníctvom svojho zariadenia (napr. smartfónu) udeliť určité oprávnenia (najmä prístup k fotoaparátu, polohe alebo pamäti, prípadne zasielanie push oznámení). Ak nám prostredníctvom svojho zariadenia poskytnete príslušné oprávnenie, dávate nám tým súhlas so spracúvaním týchto údajov.

SÚBORY COOKIE
Webové stránky KFC® používajú súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítačovom systéme. Súbory cookie používa mnoho webových stránok a serverov. Mnohé súbory cookie obsahujú tzv. ID súboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého možno priradiť webové stránky a servery ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, cez ktorý bol súbor cookie uložený. Konkrétny internetový prehliadač sa dá rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID súboru cookie. Vďaka súborom cookie môže KFC® poskytovať používateľom týchto webových stránok optimálnejšie služby, ktoré by bez ukladania súborov cookie neboli možné. Súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb na týchto webových stránkach, sa používajú až po udelení vášho súhlasu (tzv. cookie banner). Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli o ukladaní súborov cookie informovaní, prípadne môžete súbory cookie povoliť iba v jednotlivých prípadoch, vylúčiť prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo vo všeobecnosti a tiež aktivovať automatické mazanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. Deaktivácia súborov cookie však môže obmedziť funkčnosť webových stránok. Právnym základom spracúvania údajov pre súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie webových stránok alebo na prenos správ, je náš oprávnený záujem. Ostatné súbory cookie sa spracúvajú na základe vášho súhlasu a do vášho počítača sa uložia až po udelení súhlasu.

SSL ŠIFROVANIE
Naše webové stránky používajú SSL šifrovanie. Toto šifrovanie sa používa napríklad na otázky, ktoré nám zasielate prostredníctvom našich webových stránok. Uistite sa, že pri príslušných úkonoch máte SSL šifrovanie aktivované. Používanie šifrovania sa dá ľahko zistiť: V riadku adresy prehliadača je uvedené „https://“. Údaje šifrované pomocou SSL protokolu nemôžu čítať tretie strany.

OBJEDNÁVANIE (KLIKNI A VYZDVIHNI)
Keď si objednáte jedlo z jednej z našich reštaurácií, spracujeme vaše údaje o transakcii, ako aj zakúpené produkty, aby sme s vami mohli uzavrieť a realizovať zmluvu.

KONTAKT
Ak nás kontaktujete poštou, e-mailom, na sociálnych sieťach či pomocou nášho formulára alebo ak nám pošlete otázku, vami poskytnuté osobné údaje (priezvisko, e-mailová adresa, v prípade spätnej väzby aj reštaurácia a čas návštevy a ďalšie dobrovoľne zverejnené informácie) budeme uchovávať na účely spracovania a zodpovedania vašej žiadosti a pre prípad ďalších otázok.

UCHÁDZANIE SA O ZAMESTNANIE
Ak sa u nás uchádzate o zamestnanie, vaše osobné údaje (oslovenie, meno a priezvisko, kontaktné údaje a ďalšie poskytnuté informácie) budú spracované na účel vybavenia žiadosti. Žiadosť môžete podať e-mailom alebo osobne. Tieto údaje spracúvame na účel vykonania (pred)zmluvných opatrení a na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu o efektívne vybavenie žiadosti. Nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje. Ak nám však neposkytnete všetky osobné údaje, ktoré sú potrebné pri rozhodovaní o odôvodnení pracovnoprávneho vzťahu, vašu žiadosť nebudeme môcť posúdiť. Za obsadzovanie voľných pracovných miest a spracúvanie príslušných žiadostí o zamestnanie je zodpovedná spoločnosť (reštaurácia KFC), v ktorej sa uchádzate o zamestnanie. Ak pošlete žiadosť o zamestnanie v konkrétnej reštaurácii na našu všeobecnú e-mailovú adresu (jobs@qweurope.com), vašu žiadosť prepošleme na príslušné miesto. Ak dôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy, prenesené údaje sa uchovajú na účely spracovania pracovnoprávneho vzťahu v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak nedôjde k uzatvoreniu pracovnej zmluvy, vaše podklady k žiadosti sa vymažú najneskôr do siedmich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o zamietnutí žiadosti, pokiaľ výslovne nesúhlasíte s dlhším uchovaním podkladov.

VÝHERNÁ SÚŤAŽ
Na našich webových stránkach alebo prostredníctvom našich stránok na sociálnych médiách príležitostne organizujeme výherné súťaže. Ak sa zúčastníte niektorej z našich výherných súťaží, budú sa spracovávať údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu súťaže (napr. meno, resp. meno na sociálnej sieti, kontaktné údaje, odpoveď a prípadné ďalšie potrebné údaje).

GOOGLE ANALYTICS
Naše webové stránky využívajú Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa súbory cookie, t. j. textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré umožňujú analyzovať, ako používate webovú stránku. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky generované súborom cookie sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Ak máte na tejto webovej stránke aktivovanú anonymizáciu IP, Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a až tam sa skráti. Google tieto informácie použije v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky týkajúcich sa používania webu a webovej stránky. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude prepájať s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača; v takom prípade však možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zbieraniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača zo stránky http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Do vášho počítača sa uloží súbor opt-out cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky:
Deaktivovať Google Analytics.
Viac informácií o podmienkach používania a o ochrane údajov nájdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://policies.google.com/?hl=de&gl=de.
Upozorňujeme, že služba Google Analytics bola na tomto webe rozšírená o kód anonymizeIp, aby sa zabezpečil anonymný zber IP adries (tzv. maskovanie IP adries).

GOOGLE MAPS
Webové stránky používajú na zobrazenie polohy službu Google Maps. Službu Google Maps prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pri využívaní tejto služby sa môžu spracúvať najmä vaše IP adresy a údaje o polohe. Tieto údaje sa zbierajú až po udelení súhlasu (zvyčajne v rámci nastavení vašich zariadení). Podmienky používania spoločnosti Google si môžete prečítať na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html; podmienky používania služby Google Maps nájdete na adrese: https://www.google.com / intl /deUS/help/termsmaps.html.
Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním služby Google Maps nájdete na webových stránkach spoločnosti Google (Google Privacy Policy): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

FACEBOOK
Naše webové stránky obsahujú prepojenia na služby sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Keď navštívite náš web, na Facebook sa neprenášajú žiadne údaje, pretože žiadne doplnky Facebooku nie sú integrované. Ak však kliknete na odkaz na Facebook alebo na tlačidlo s logom Facebooku, dostanete sa na stránku Facebooku, kde Facebook zhromažďuje údaje. Nemáme žiadny vplyv na množstvo údajov, ktoré Facebook zhromažďuje. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracúvanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Facebook. Ak ste používateľom Facebooku a nechcete, aby Facebook o vás zhromažďoval údaje a prepájal ich s vašimi používateľskými údajmi uloženými na Facebooku, pred kliknutím na odkaz na Facebook alebo na tlačidlo s jeho logom sa musíte z Facebooku odhlásiť. Naše webové stránky obsahujú prepojenia na služby sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Keď navštívite náš web, na Facebook sa neprenášajú žiadne údaje, pretože žiadne doplnky Facebooku nie sú integrované. Ak však kliknete na odkaz na Facebook alebo na tlačidlo s jeho logom, dostanete sa na stránku Facebooku, kde Facebook zhromažďuje údaje. Nemáme žiadny vplyv na množstvo údajov, ktoré Facebook zhromažďuje. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracúvanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Facebook. Ak ste používateľom Facebooku a nechcete, aby Facebook o vás zhromažďoval údaje a prepájal ich s vašimi používateľskými údajmi uloženými na Facebooku, pred kliknutím na odkaz na Facebook alebo na tlačidlo s jeho logom sa musíte z Facebooku odhlásiť.

INSTAGRAM
Na našich webových stránkach sú integrované funkcie služby Instagram. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak ste prihlásení do svojho účtu na Instagrame, kliknutím na tlačidlo Instagramu môžete prepojiť obsah našich stránok so svojím profilom na Instagrame. To umožňuje spoločnosti Instagram priradiť vašu návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich používanie spoločnosťou Instagram. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

PRÁVNY ZÁKLAD
Spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na základe predzmluvných opatrení, prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Slúži nám najmä na prípravu, realizáciu a fakturáciu vašich objednávok, na vybavenie vašich otázok alebo vašej žiadosti o zamestnanie a na uskutočnenie výhernej súťaže. Ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, spracúvanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR na účel dodržania zákonných povinností a splnenia súdnych a úradných príkazov. Ak je spracúvanie nevyhnutné z dôvodu životne dôležitých záujmov osoby, ako právny základ slúži článok 6 ods. 1 písm. d) GDPR. Ak je spracúvanie nevyhnutné na zabezpečenie nášho oprávneného záujmu, spracúvanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak pre spracúvanie neexistuje iný právny základ, vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu. Súhlas so spracúvaním údajov je dobrovoľný a dá sa kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

POSKYTOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
Vaše údaje sú bezpečne uložené a bez vášho súhlasu sa nebudú poskytovať tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na poskytovanie služieb, na bezpečné spracovanie osobných údajov, na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti alebo na splnenie zákonných povinností. Údaje sa odovzdávajú najmä poskytovateľom IT služieb, správcom webových stránok, hostiteľom webových stránok a poskytovateľom našich webových nástrojov (napr. Google, MediaMath, adjust) a služby PAYBACK. V takom prípade využívame iba partnerov a spracovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky, že tiež dokážu zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov v zmysle GDPR a uzavreli príslušné dohody.

DĹŽKA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako to považujeme za nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov a ako to povoľujú príslušné zákony. Vaše osobné údaje v každom prípade uchovávame minimálne tak dlho, ako to vyžadujú zákonné požiadavky. Vo svojom profile aplikácie máte tiež možnosť automaticky a natrvalo vymazať svoj účet. Pritom odstránime aj vaše osobné údaje prepojené s účtom.

VYMAZANIE A BLOKOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osoba zodpovedná za spracovanie spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby iba po obdobie nevyhnutné na dosiahnutie účelu uchovávania alebo ak to stanovujú zákony alebo predpisy. Ak účel uchovávania prestane platiť alebo ak uplynie predpísaná doba uchovávania, osobné údaje sa v súlade so zákonnými ustanoveniami zablokujú alebo vymažú.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Ako dotknutá osoba máte tieto práva:
právo na informácie (článok 15 GDPR);
právo na opravu (článok 16 GDPR);
právo na vymazanie (článok 17 GDPR);
právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR);
právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR);
právo namietať proti spracúvaniu (článok 21 GDPR).
Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov je v rozpore so zákonom o ochrane údajov alebo že vaše nároky na ochranu údajov boli porušené iným spôsobom, kontaktujte nás.
Vašu žiadosť spracujeme čo najskôr a ozveme sa vám najneskôr do 30 dní.
Okrem toho sa môžete obrátiť aj na úrad na ochranu údajov:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Telefón: +421 /2 3231 3214
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

ZMENY V NAŠICH INFORMÁCIÁCH O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Z času na čas môže byť potrebné tieto informácie o ochrane údajov zmeniť alebo doplniť. Preto vám odporúčame, aby ste si tieto informácie o ochrane údajov čítali v pravidelných intervaloch. Určite však nebudeme prijímať také zmeny, ktoré by mali spätnú účinnosť, ani zásadne nezmeníme spôsob, akým sa používajú skôr zhromaždené údaje.

© 2024 KFC